Raport 11/2017 – Powołanie w drodze kooptacji nowego członka Rady Nadzorczej Spółki

Zarząd B2BPartner S.A. (“Spółka”) informuje, iż w związku z rezygnacją Pana Wojciecha Przyłęckiego z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, Rada Nadzorcza działając na podstawie §20 ust. 4 Statutu Spółki powołała z dniem 9 maja 2017 roku do składu Rady Nadzorczej w drodze kooptacji Pana Konrada Borowca.

W załączniku do niniejszego raportu znajdują się informacje dotyczące Pana Konrada Borowca, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Życiorys zawodowy Członka Rady Nadzorczej – Konrad Borowiec

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące Spółkę: Arkadiusz Hejna, Prezes Zarzadu

Raport bieżący 10/2017 – Zakończenie subskrypcji akcji serii G

Zarząd Spółki B2BPartner S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: “Emitent” lub „Spółka”), przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości informacje dotyczące zakończenia subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii G Emitenta, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 3 kwietnia 2017 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii G w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.

1) Data rozpoczęcia subskrypcji:
Subskrypcja miała charakter subskrypcji prywatnej i następowała w trybie przepisu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz poprzez złożenie oferty przez Emitenta i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata. Rozpoczęcie subskrypcji nastąpiło w dniu 12 kwietnia 2017 roku. Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 27 kwietnia 2017 roku. Umowa objęcia akcji została zawarta w dniu 27 kwietnia 2017 roku.

2) Data przydziału akcji:
Ze względu na fakt, iż objęcie akcji serii G nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej poprzez złożenie ofert przez Spółkę i ich przyjęcia przez oznaczonego adresata oraz zawarcia umowy objęcia akcji serii G, nie dokonano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych.

3) Liczba akcji objętych subskrypcją:
Subskrypcja prywatna obejmowała nie więcej niż 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.

4) Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy: Redukcja nie wystąpiła.

5) Liczba akcji serii G, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało objętych 1.983.785 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.

6) Cena, po jakiej akcje były obejmowane:
Akcje serii G w liczbie 1.983.785 były obejmowane po cenie emisyjnej równej 0,25 zł (słownie: dwadzieścia pięć groszy) za jedną akcję.

6a) opisu sposobu pokrycia akcji (określenie, czy akcje zostały objęte za gotówkę, za wkłady pieniężne w inny sposób, czy za wkłady niepieniężne):
Akcje serii G w liczbie 1.983.785 zostały pokryte wkładem pieniężnym.

7) Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:
Oferty objęcia akcji serii G zostały skierowane do 33 podmiotów. Akcje serii G zostały wyemitowane z zamiarem wprowadzenia tych instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie na rynku NewConnect. Jeden z inwestorów, któremu zaoferowano akcje serii G, dokonał zapisów na oferowane akcje.

8) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe Emitenta w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
Ponieważ emisja akcji serii G została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, nie dokonano przydziału akcji w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych. W ramach subskrypcji akcji serii G zawarto 1 umowę objęcia akcji serii G.

9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:
Akcje serii G nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zwarta żadna umowa o subemisję.

10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii G wynoszą 8073,30 zł, w tym:
– koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 0,00 zł.
– koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł,
– koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł,
– koszty promocji oferty: 0,00 zł,
– inne koszty, w tym koszty sporządzenia aktu notarialnego: 8225,82 zł.
Koszty emisji akcji według art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości, poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki emisji nad wartością nominalną akcji (“agio”) a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.

Podstawa prawna:
§4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące Spółkę: Arkadiusz Hejna – Prezes Zarządu

Raport bieżący 9/2017 – Rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej

Zarząd B2BPartner S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu 25 kwietnia 2017 roku otrzymał oświadczenie Pana Wojciecha Przyłęckiego o rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 25 kwietnia 2017 roku.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące spółkę: Arkadiusz Hejna, Prezes Zarządu

Espi 5/2017 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ

Zarząd B2BPartner S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), podaje wykaz akcjonariuszy, którzy posiadali co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 20 marca 2017 roku, a kontynuowanym po przerwie w dniu 3 kwietnia 2017 roku oraz w dniu 19 kwietnia 2017 roku.

Spółka podaje wskazany poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki na każdy dzień obrad, tj. na dzień 20 marca 217 roku, na dzień 3 kwietnia 2017 roku oraz na dzień 19 kwietnia 2017 roku.

Akcjonariusz: IQ Venture Capital s. a r.l. z siedzibą w Luksemburgu (Luksemburg)
Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 7.250.000
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 7.250.000
Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 48,05 %
Udział w liczbie głosów na NWZ [%]: 100%

Raport bieżący 8/2017 – Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Zarząd B2BPartner S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka“) informuje o zmianach w składzie Rady Nadzorczej Spółki, podjętych na podstawie uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 19 kwietnia 2017 roku. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło na podstawie uchwał nr 1, 2, 3 i 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana Marka Rusieckiego, Pana Jana Macieja Trojanowskiego, Panią Małgorzatę Katarzynę Wójcik oraz Panią Małgorzatę Katarzynę Zawadzką oraz na podstawie uchwał nr 5, 6 i 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia postanowiło powołać do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Mariusza Szypurę, Pana Macieja Twaróg oraz Pana Piotra Jakubowskiego.

W załączniku do niniejszego raportu znajdują się informacje dotyczące Pana Mariusza Szypury, Pana Macieja Twaróg oraz Pana Piotra Jakubowskiego, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Życiorys zawodowy Członka Rady Nadzorczej – Piotr Jakubowski

Życiorys zawodowy Członka Rady Nadzorczej – Maciej Twaróg

Życiorys zawodowy Członka Rady Nadzorczej – Mariusz Szypura

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentująze Spółkę – Arkadiusz Hejna – Prezes Zarządu

Treść uchwał przyjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie oraz ogłoszenie przerwy w obradach

Zarząd B2BPartner S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), podaje do wiadomości treść uchwał podjętych w dniu 3 kwietnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Ponadto na przedmiotowym Walnym Zgromadzeniu została podjęta uchwała w sprawie zarządzenia przerwy w obradach do dnia 19 kwietnia 2017 roku do godziny 10.00.

Po przerwie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostanie wznowione w siedzibie kancelarii notarialnej Hubert Perycz Mariusz Soczyński Kancelaria Notarialna przy ul. Rzymowskiego 34 w Warszawie.

Treść podjętych uchwał

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 6 i 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Raport ESPI 2/2017 – Podjęcie przez Zarząd decyzji w sprawie zmiany strategii Spółki


Zarząd B2BPartner S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż podjął uchwałę dotyczącą zmiany dotychczasowej strategii Spółki. Zgodnie z nową strategią, Zarząd Spółki nie zamierza kontynuować dotychczasowej działalności, tj. obsługi programów lojalnościowych. Decyzja w tym zakresie jest podyktowana przede wszystkim wynikami finansowymi z tej działalności w 2016 roku.


Zgodnie z nową strategią Emitent planuje przeznaczyć środki pozyskane w ramach planowanego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy na zakończenie i rozliczenie dotychczasowej działalności oraz rozpoczęcie prowadzenia działalności w obszarze produkcji gier komputerowych. Obecnie są prowadzone rozmowy w zakresie zawarcia przedwstępnej umowy z jednym z producentów gier komputerowych odznaczonym wieloma nagrodami na całym świecie.

Podstawa prawna:
art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Osoby reprezentujące Spółkę:

Arkadiusz Hejna – Prezes Zarządu

Treść uchwał przyjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie oraz ogłoszenie przerwy w obradach

Zarząd B2BPartner S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), podaje do wiadomości treść uchwał podjętych w dniu 20 marca 2017 roku podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Ponadto na przedmiotowym Walnym Zgromadzeniu została podjęta uchwała w sprawie zarządzenia przerwy w obradach do dnia 3 kwietnia 2017 roku do godziny 10.00.

Po przerwie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostanie wznowione w siedzibie kancelarii notarialnej Hubert Perycz Mariusz Soczyński Kancelaria Notarialna przy ul. Rzymowskiego 34 w Warszawie.

Treść podjętych uchwał

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 6 i 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące spółkę: Arkadiusz Hejna – Prezes Zarządu

Powołanie Prezesa Zarządu Spółki

Zarząd B2BPartner S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), informuje, iż w dniu 13 marca 2017 roku na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki została podjęta uchwała w sprawie powołania z dniem 13 marca 2017 roku do składu Zarządu Spółki Pana Arkadiusza Hejna i powierzenia mu stanowiska Prezesa Zarządu Spółki.

Zarząd Spółki poniżej przekazuje informacje dotyczące powołanego Prezesa Zarządu Spółki, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Życiorys zawodowy – Arkadiusz Hejna

1. Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana

imię i nazwisko: Arkadiusz Hejna
zajmowane stanowisko: Prezes Zarządu
inne funkcje pełnione w ramach Emitenta: brak
termin upływu kadencji: 2017 rok

2. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Z wykształcenia Geodeta i Geograf o specjalizacji Planowanie Przestrzenne i Gospodarka Przestrzenna. Karierę zawodową rozpoczął w polsko-włoskiej spółce Legler Polonia Sp. z o.o. Gdzie piastował stanowisko dyrektora ds. Export-Import Logistyka. Następnie założył kancelarię windykacyjną, gdzie po przekształceniu w spółkę prawa handloweego został Prezesem Zarządu. Był jednym z inicjatorów założenia Polskiego Związku Windykacji gdzie pełnił funkcję członka zarządu przez dwie kadencje. Zaproszony przez amerykańskiego giganta ubezpieczeniowego spółkę Pramerica S.A. Budował zespoły sprzedażowe – ubezpieczeń na życie. Kolejnym krokiem w karierze była praca dla spółki Thinkgroup S.A., z którą współpracuje do dziś prowadząc spółki współpracujące aktualnie z TG S.A. Jest specjalistą w zakresie ubezpieczeń na życie, kredytów, leasingów, faktoringu, inwestycji, doradztwa gospodarczego, windykacji i HR.

3. Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta

Pan Arkadiusz Hejna nie prowadzi działalności mającej istotne znaczenie dla Emitenta.

4. Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem

ThinkMedica sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi – Prezes Zarządu, udziałowiec, do chwili obecnej,
Outsourcing4U sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi – Prezes Zarządu, udziałowiec do chwili obecnej,
Healthink Sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu – Prezes Zarządu, do chwili obecnej.
Certo Inkaso sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi – Prezes Zarządu, udziałowiec do chwili obecnej
Medlaw Consulting sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi – Członek Zarządu, udziałowiec do 2016 r.

5. Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Arkadiusz Hejna nie została skazana za przestępstwo oszustwa.

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Arkadiusz Hejna nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

6. Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego

W okresie ostatnich pięciu lat nie miała miejsce upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja podmiotu, w którym Pan Arkadiusz Hejna pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

7. Informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej

Pani Arkadiusz Hejna nie prowadzi konkurencyjnej działalności w stosunku do działalności Emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

8. Informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

Pan Arkadiusz Hejna nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna: Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Osoby reprezentujące Spółkę:
Arkadiusz Hejna – Prezes Zarządu

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia B2BPartner S.A. na dzień 20 marca 2017 r.

Zarząd B2BPartner S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 20 marca 2017 roku o godzinie 10:00 w Kancelarii Notarialnej Hubert Perycz Mariusz Soczyński przy ul. Rzymowskiego 34 w Warszawie.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz wzór pełnomocnictwa.

Załączniki:
1/Ogloszenie o zwolaniu NWZ
2/ Projekty uchwal
3/ Wzor pelnomocnictwa
4/ FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1, pkt 2, pkt 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Małgorzata Wójcik – Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu

Page 1 of 1612345...10...Last »